Uchwała RIO w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych. RIO stwierdziła, że rada gminy różnicując stawki opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, naruszyła przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 6 września 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Z powyższych przepisów prawa wynika, że deklarację właściciel nieruchomości składa „w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości” natomiast w przypadku zmiany danych w deklaracji, zobowiązany jest do złożenia nowej. Wyszczególnianie w treści deklaracji mieszkańców „stałych i sezonowych” w zależności od tego czy odpady są odbierane we wszystkich miesiącach roku, czy też nie oraz nieruchomości na których odpady powstają sezonowo, czyli nie (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

(...)Rada ustalając w § 3 ust. 2 w pkt 1-3 uchwały termin płatności pobranych przez inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powtórzyła zapis ustawowy, do czego nie miała uprawnień, zaś w § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały Rada, nie ustaliła terminu późniejszego, lecz wskazała dzień 31 grudnia, tj. termin płatności opłaty – co pozostaje w sprzeczności z art. 47 § 4a ustawy (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady

(...)Zdaniem Kolegium Izby obowiązek złożenia informacji, które nie mają wpływu na obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy także zwrócić uwagę na pkt 2 pouczenia do deklaracji, z którego wynika, że do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres powyżej 2 miesięcy.(...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

(...) W ocenie Kolegium Izby podejmując uchwałę na podstawie powołanego przepisu rada gminy winna przestrzegać wskazanego upoważnienia ustawowego i w rezultacie określić w podejmowanej uchwale jedynie te kwestie, do których została upoważniona (...)

Uchwała RIO w Łodzi w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2012 roku zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, że badaną uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęto taki sposób jej funkcjonowania, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn średniej miesięcznej ilości ...