Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

"(...) Wobec powyższego, w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, że ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomości, Gmina występować będzie w pozycji nadrzędnej w stosunku do podmiotów (...)"

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podatku od towarów i usług według stawki 23 za odbieranie odpadów komunalnych

"(...)Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych (...)"

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 19 grudnia 2012 r. powyższy projekt ustawy do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnai 24 grudnia 2012 r. dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

"(...) Mając na uwadze powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, jak również stosowne przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, że ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomość (...)"

Interpretacje podatkowe w sprawie opodatkowania opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe, pytanie oraz własne stanowisko ostatecznie sformułowane we wniosku ORD-IN z dnia 13 marca 2012r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów ...