GIODO kwestionuje art. 6m 1b UCPG w zakresie podawania danych o pracodawcy mieszkańca

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) zmian dotyczących zakresu danych osobowych, jakich podania może żądać rada gminy określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 19 grudnia 2012 r. powyższy projekt ustawy do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej