Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy gotowa jest świadczyć pomoc prawną,
w szczególności w zakresie ustawy:

 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.),
 • o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.),
 • Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.),
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 • o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 • o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.),
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.),
 • o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. nr 19, poz. 101 ze. zm.),
 • Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),
 • o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.),
 • o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.),
 • Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.),
 • Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.),
 • o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.),
 • Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 5, poz. 60 ze zm.),
 • o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/