Tytuł:
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 10.10.2014 - Zmiany
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
2,46 zł

Zawartość:

1. Historia nowelizacji
2. Umowa o wykonanie ustawowych obowiązków
3. Jeden budynek na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej
4. Spółdzielnia mieszkaniowa
5. Wspólnota mieszkaniowa
6. Obowiązek budowy RIPOKA przez gminę
7. Przyjmowanie odpadów przez PSZOK
8. Rozszerzenie selektywnej zbiórki
9. Grzywna za niesegregowanie
10. Dopuszczalność objęcia systemem tylko wybranych rodzajów nieruchomości niezamieszkałych
11. Przetargi bez zmian
12. Obowiązek wskazania instalacji zagospodarowującej
13. Zagospodarowanie odpadów w wersji uchwalonej w Sejmie
14. Zagospodarowanie odpadów w wersji uchwalonej w Senacie
15. Obowiązek zorganizowania zagospodarowania odpadami
16. Zadania które można powierzyć spółce komunalnej bez przetargu
17. Obowiązek rozdzielenia przetargów ?
18. Przeprowadzka w trakcie miesiąca
19. Opłata za nieruchomości niezamieszkałe
20. Opłata za wynajem pokoi
21. Opłata za domki letniskowe
22. Jak obliczyć ryczałt ?
23. Maksymalne stawki opłat waloryzacja stawek
24. Okoliczności brane pod uwagę przy obliczaniu stawek
25. Dopuszczalność zwolnień podmiotowych
26. Dopuszczalność pobierania opłaty „z góry”
27. Treść deklaracji
28. Informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego
29. Prawo żądania informacji od spółdzielców i właścicieli lokali
30. Czas obowiązywania deklaracji
31. Wysokość opłaty w decyzji
32. Obowiązkowy miesięczny okres rozliczeniowy ?
33. Zmiana danych po otrzymaniu decyzji
34. Zakaz zaokrąglania
35. Dopuszczalność egzekucji przez gminę
36. Zmiana właściwości organu egzekucyjnego
37. Na co można wydać wpływy z opłat ?
38. Limitowanie ilości odbieranych odpadów
39. Częstotliwość odbierania
40. Donosy
41. Dodatkowe usługi
42. PSZOK bez wpisu do rejestru
43. Decyzja środowiskowa dla PSZOK
44. Obowiązki podmiotu odbierającego odpady
45. Obowiązki podmiotu prowadzącego PSZOK
46. Obowiązek zawarcia umowy przez RIPOK także z gminą
47. Informacja o odpadach w wersji uchwalonej przez Sejm
48. Informacja o odpadach w wersji uchwalonej przez Senat
49. Sprawozdania
50. Wezwanie gminy do poprawienia sprawozdania
51. Wzory sprawozdań
52. Terminy składania deklaracji i sprawozdań
53. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
54. Nowe kary dla odbierającego
55. Sposób obliczenia kary za nieosiągnięcie poziomów recyclingu
56. Kary dla PSZOK
57. Nowe kary dla gminnej jednostki organizacyjnej
58. Nowe kary dla gminy
59. Dopuszczalność zawieszenia i umorzenia kar wymierzonych gminie przez wioś
60. Nowa kara dla RIPOK
61. Przepisy przejściowe
62. Jakie problemy pozostały nierozwiązane ?

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.