Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach

"(...) Ustawodawca w ustępie 2 art. 39 ustawy postanowił dodatkowo, że wójt może upoważnić swoich zastęp-ców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta. Tym samym określił on katalog podmiotów, którym upoważnienie takie może zostać udzielone przez wójta. Z kolei w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przyznał radzie gminy kompe-tencję do podjęcia uchwały, mocą której rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocni-czej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w (...) "

Wyrok WSA w Kielcach w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

... zarzucając naruszenie prawa materialnego: 1/ przepisów art. 9 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ... przez przyznanie Przedsiębiorstwu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. statutu monopolisty z uwagi na uznanie posiadanych przez niego urządzeń mobilnych w zakładzie w Promniku za urządzenie stacjonarne; 2/ przepisu art. 3 pkt 6 lit. b ustawy - Prawo ochrony środowiska ...

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2013 r. dotyczące powierzenia sołtysowi funkcji inkasenta

(...) Jak wskazuje orzecznictwo sądowoadministracyjne, powierzenie komuś stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków. Jest rzeczą oczywistą, że musi ona zostać wyrażona przed określeniem (wyznaczeniem) inkasenta. Źródłem nawiązywanego stosunku prawnego jest w tym wypadku uchwała organu stanowiącego gminy, a nie będąca jej następstwem, mająca czysto "techniczny" charakter, umowa z określoną - wyznaczoną na inkasenta osobą. (...)