Koniec z dyktatem niskiej ceny

Przegląd Komunalny

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych moze znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów (...)

Wyrok WSA w Olsztynie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

... Wojewoda wskazał, że ustawodawca doprecyzował w Rozdziale 3a ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), które spośród uchwał podejmowanych przez rady gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę ...

Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości


Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Odpowiedź eksperta:

Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) Równocześnie wymaga podkreślenia, iż z normatywnego charakteru niniejszej uchwały wynika konieczność formułowania jej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Oznacza to, że w jej treści nie mogą znaleźć się regulacje nie znajdujące uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową do jej podjęcia (...)

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. W §1 uchwały ustalono górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbieraniao dpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) W tym zakresie, stosownie do treści art. 6 ust. 2 tej ustawy rada gminy uprawniona została do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (...)