Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Sejm uchwalił w dniu 15 maja 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 tej ustawy wprowadzono istotne zmiany w procedurze udzielania zezwoleń, wymierzaniu i w wysokości opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia. Ustawa jest na końcowym etapie prac legislacyjnych, przed rozpatrzeniem poprawek Senatu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2013 r.- konsultacje społeczne

(...) Organ nadzoru, analizując treść niniejszej uchwały stwierdził, iż w części została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 3 ust. 1 załącznika nr 1 wskazanej uchwały Rada Gminy stanowi, iż „uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych i mieszkający na obszarze, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom”.