TEKSTY USTAW, ROZPORZĄDZENIA

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 11.09.2012.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, 25.05.2012.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach  i placach, 27.10.2005. Dz. U.2005.230.1960.

 ARTYKUŁY:

 1. Duczmal Maria, Projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Odpady i środowisko, 2007 nr 6, s. 81-96.

 WYKŁADY, PREZENTACJE, SLAJDY:

 1. Kołaczek Emilia, Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Ministerstwo Ochrony Środowiska
 2. SZZ, Kłopoty po nowelizacji ustawy, Wspólnota, 2013 nr 5, s. 63

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  ARTYKUŁY:

 1. Banaś Andrzej, Lex dura i soft czyli pułapki nowego podejścia z oscylacją w tle, Zamówienia publiczne Doradca, 2011 Nr 2, s. 27-31.
 2. Duczmal Maria, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cz. I, Prawo i Środowisko, 2011 nr 3.
 3. Duczmal Maria, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cz. II, Prawo i Środowisko, 2011 nr 3.
 4. Ministerstwo Środowiska o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zamówienia publiczne Doradca, 2011 Nr 2, s. 23-24.
 5. Ostrowska Krystyna, Opinia Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do poselskiego projektu ustawy o  czystości i porządku w gminach, Odpady i środowisko, 2008 nr 6, s. 42-43.
 6. Przedsiębiorcy o nowelizacji ustawy  o  czystości i porządku w gminach,  Zamówienia publiczne Doradca, 2011 Nr 2, s. 24-26.
 7. Zygan Grzegorz, Komentarz Ministerstwa Środowiska do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Logika Odzysku, 2011 nr 1, s. 68-71.

 STRONY INTERNETOWE:

 1. Jaki jest termin na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami? ( 2011), www.nos.gov.pl

WYKŁADY I PREZENTACJE

 1. Bałabuch Bartosz, Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarki odpadami w Polsce, Ministerstwo Środowiska, 2011
 2. Beata Kłopotek,  Krajowy plan gospodarowania odpadami 2014 na tle dyrektywy ramowej o odpadach, Ministerstwo Środowiska, 2011
 3. Berends Robert, Gospodarka odpadami w Królestwei Niderlandów, Royal  Haskoning, 2011
 4. Błaszczyk Bernard, Nowe prawo gospodarki odpadami- wyzwania dla administracji, Ministerstwo Środowiska, 2011
 5. Czarnecka Wioletta , Uwarunkowania prawne funkcjonowania podmiotów w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
 6. DHV a gospodarka odpadami, Consulting and Engineering, 2011.
 7. Fransen Jan, Incineration instead of landfilling, Evicon: Wasre managemen, 2011
 8. Gospodarka Odpadami w Polsce- wyzwania nowego systemu, 2012, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
 9. Klatka Jędrzej, Obowiązki spółdzielni, właścicieli nieruchomości i gmin w zakresie gospodarki odpadami w świetle ustawy  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, 2013.
 10. Klatka Jędrzej, Zadania gmin z zakresu czystości i porządku w gminach, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, 2012.
 11. Kozłowski Aleksander , Rola celowych związków gmin w nowym systemie, Envicon Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska, 2011.
 12. Maksymowicz Bolesław, Warunki wyboru koncepcji selektywnego zbierania,  Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 2011.
 13. Maksymowicz Bolesław, Zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 2011.
 14. Ruurd van Schaik, The development of a waste management plan, Var Engineering, 2011.
 15. Szymborska Małgorzata, Problemy i nowe podejście w dziedzinie gospodarki odpadami- Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska, 2011
 16. Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin, XTRACK.
 17. Zambrzycki Bartosz, Polityka Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, Komisja Europejska, 2011

OGÓLNE

 CZASOPISMA:

 1. Barczak Anna, Instrumenty prawne samorządu terytorialnego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi,  Finanse Komunalne, 2009 nr 10, s. 40-56.
 2. Barczyk Kazimierz, Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 3. Bartman Katarzyna, Gminy wchodzą na rynek odpadów, Wspólnota, 2011 nr 33, s. 48-50.
 4. Blinkowska Janina, Kamery w śmietniku, Rzeczpospolita, 06.05.2013, s. A3.
 5. Bukowski Sławomir, Śmieciowy cud w Izabelinie, Wspólnota, 2013 nr 4, s. 54.
 6. Chmielińska- Bernacka Anna, Zasada "zanieczyszczający płaci" a sztuczna inteligencja, Przegląd Komunalny, 2013 nr 3, s. 46-50.
 7. Chojnacki Daniel, Rewolucja w odpadach, Gmina Magazyn Samorządowy, s. 11-14.
 8. Choromański Krzysztof, Nowe podejście do gospodarki odpadami, Gazeta Samorządu i Administracji, 2011 nr 16, s. 21-22.
 9. Czepiel Paweł, Gospodarowanie odpadami komunalnymi w obliczu zmian wprowadzonach ustawą z 1 lipca 2011 r., Samorząd Terytorialny 2013 nr 5, s. 45-61.
 10. Czy istnieje możliwość przejęcia przez związek międzygminny tylko niektórych zadań z  zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska
 11. Czyżewski Marcin, Rewolucja śmieciowa- przekleństwo czy dobrodziejstwo? , Gazeta Wyborcza dodatek, 23.11.2012, s. 1-7.
 12. Gawłowski Stanisław, To będzie przełomowy rok, Rzeczpospolita, 15.01.2012, s.2.
 13. Gawroński Janusz, Związek komunalny dobrym sposobem na odpady, Wspólnota 2013 nr 4, s. 55-57.
 14. Gąszczyk Roman, Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a dofinansowanie inwestycji ze środków UE, Prawo pomocy publicznej, 2011, s. 45-48
 15. Gąszczyk Roman, Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a dofinansowanie inwestycji ze środków UE, Prawo pomocy publicznej, 2011, s. 36-39.
 16. Gębska Katarzyna, Samorządy boją się rewolucji w gospodarce odpadami, Wspólnota, 2011 nr 43, s. 14-15.
 17. Gębska Katarzyna, Śmieci wciąż bez rozporządzeń, Wspólnota, 2012 nr 5
 18. Goleń Marek, Gminy nie udźwigną tego ciężaru, Wspólnota, 2012 nr 11, s. 61.
 19. Gospodarka odpadami w małych gminach, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego, 2011 nr 46, s. 6-8.
 20. Górski Marek, Nowe systemu i okresy przejściowe, Przegląd Komunalny, 2012 nr 1.
 21. Górski Marek, Porozumienie międzygminne , Przegląd Komunalny, 2011 nr 8, s. 22-23
 22. Górski Marek, Postępowanie z odpadami komunalnymi. Porozumienie międzygminne, Przegląd Komunalny, 2011 nr 8, s. 22.
 23. Górski Paweł , Czy samorządowe zakłady budżetowe mogą zbierać odpady komunalne?, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 34-36.
 24. Górski Paweł, Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 18, s. 54-55.
 25. Grabowski Zbigniew , Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska, 2011.
 26. Habdas Magdalena , Joanna Jagoda, Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, Samorząd Terytorialny, 2012 nr 12, s. 75-82.
 27. Jak się przygotować do nowej ustawy, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego, 2011 nr 46, s. 9-10.
 28. Jak wdrożyć nowy model gospodarki odpadami w gminie i skutecznie nim zarządzać? , Monitor zamówień publicznych, 2012, s.21.
 29. Jerzmański Jan , Gospodarka odpadami komunalnymi- nowe zasady, Zeszyty Komunalne, 2011 nr 3, s.83-98.
 30. Jerzmański Jan, Porozumienie gmin, Przegląd Komunalny, 2011 nr 4, s. 36-37.
 31. Jerzmański Jan, Zmieszane odpady komunalne, Przegląd Komunalny, 2011 nr 12, s. 34.
 32. Kępka Wioletta, Gospodarowanie odpadami w związkach międzygminnych i jednostkach organizacyjnych , Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 17, s. 42-43.
 33. Kępka Wioletta, Przygotowanie uchwał w sprawie odpadów, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 43-42.
 34. Kiełbus Maciej, Formy realizacji zadań, Wspólnota, 2012 nr 41-42, s. 47.
 35. Kiełbus Maciej, Rewolucja śmieciowa - to nie my, Rzeczpospolita, 28.05.2013, s.C8
 36. Krasnodębska- Tomkiel Małgorzata, W czym jesteśmy lepsi od innych
 37. Kuligowski Łukasz, Czy Polska utonie w śmieciach, Rzeczpospolita, 21.05.2013, s.c3
 38. Kuligowski Łukasz, Gospodarka odpadami w ręce gmin
 39. Kuligowski Łukasz, Segregacja Okazujesię dużo tańsza, Rzeczpospolita.
 40. Kuligowski Łukasz, Ustawa śmieciowa: co przepis, to zarzuty, Rzeczpospolita, 17.05.2013
 41. Maciejczak Renata, Czy będzie konkurencja w przetargach na odbiór odpadów?, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 39-40.
 42. Maciejczyk Renata, Śmiecie zostały uporządkowane, Gazeta Samorządu i Administracji, 2011 nr 16, s. 18-22.
 43. Mazurek Marian, Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi- rewolucja czy ewolucja?, Rzeczpospolita,15.01.2012, s.4.
 44. Mikucka Monika, Gminy przejmą gospodarowanie odpadami, Porady Prawne, 2011 nr 8, s. 17-18
 45. Mizgajski Andrzej , Envicon, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska, Abrys
 46. Neterowicz Józef, Jak zorganizować efektywną gospodarkę odpadami komunalnymi?, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 49-51.
 47. Odpady komunalne zmiana w systemie gospodarowania, Rzeczpospolita dodatek, 07.11.2011, s. 1.
 48. Olczyk Eliza , Senat na pomoc samorządom
 49. Olczyk Eliza, Ustawa śmieciowa już na starcie do poprawy, Rzeczpospolita, 18.12.2012.
 50. Oleszkiewicz Agnieszka, Pytlakowski Piotr, Prawo śmieciowe, Polityka, 2013 nr 20, s.12 - 14
 51. Olwert Paweł, Polskie śmieci problemem Europy, Wspólnota, 20133 nr 1, s.54-56.
 52. Ostałowski Jakub, Nowe przepisy mają oczyścić Polskę, Rzeczpospolita, 2011.
 53. Parchimowicz Ewa, Odpady na początku drogi, Przegląd Komunalny, 2011 nr 11, s. 97.
 54. Pichet Andrzej, Pomagamy małym gminom, Wspólnota 2013 nr 10, s. 60
 55. Porawski Andrzej, Nowe zadania miast i gmin po zmianie ustaw.
 56. Prawidłowe konstruowanie umów, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego, 2011 nr 46, s. 20-26.
 57. Proniewicz Joanna, Odpady po zmianach ustawy, Samorząd Miejski, 2011 nr 11, s. IV- V.
 58. Proniewicz Joanna, Odpady z poprawkami, Przegląd Komunalny, 2011 nr 7, s. 67
 59. Przemysław Rębacz, Jesteśmy między młotem a kowadłem, Wspólnota, 2012 nr 33-34, s. 34.
 60. Radecki Wojciech, Zagadnienia prawne utrzymania czystości i porządku cz. III zadania gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku, Problemy Ekologii, 2004 nr 4, s. 159.
 61. Rakowska Ewa, Dyskusji ciąg dalszy, Przegląd Komunalny, 2013 nr 3, s.93-94.
 62. Rakowska Ewa, Wokół ustawy o utrzymaniu czystości, Przegląd Komunalny, 2011 nr 7, s. 66.
 63. Renata Maciejczak, Śmiecie zostały uporządkowane, Gazeta Samorządu i Administracji, 2011 nr 16, s. 18-20.
 64. Resort środowiska tłumaczy rewolucję, Wspólnota, 2012 nr 9, s. 13.
 65. Rewolucja postępuje powoli, Środowisko i odpady, 2011 nr 1, s. 27-30.
 66. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura", 05.06.2012 r., LEX-R.4131.202012.AW
 67. Sobolewska Agata, System gospodarki odpadami wciąż niedoskonały, Gazeta Samorządu i Administracji, 2013 nr 13/14, s. 50-51
 68. Sobolewski Bartosz, Zdezorientowana informatyka, Wspólnota, 2012 nr 33-34, s. 41
 69. Sposób realizacji obowiązków przez gminę.
 70. Srokosz Tomasz , Poniewski Filip. Raport "gospodarka odpadami komunalnymi", Forum PPP magazyn inwestycji publicznych, 2012 nr 1, s. 22-26.
 71. Stabryła Aneta,  Kuligowski Łukasz, Śmieci do pilnej poprawki, Rzeczpospolita, 11.01.2013
 72. Stabryła Aneta, Rewolucja w śmieciach, Rzeczpospolita, 10.05.2013.
 73. Stabryła Aneta, W śmieciach zostaną najwięksi, Rzeczpospolita.
 74. Stabryła Aneta, Zmiany w śmieciach dotkną każdego, Rzeczpospolita.
 75. Szwaczko Wiesław, Skutki prawne przetargu, Przegląd Komunalny, 2011 nr 11, s. 52-54.
 76. Śmieciowa rewolucja, Biznes i ekologia, s. 21
 77. Śmieciowa rewolucja, Rzeczpospolita, 01.10.2012.
 78. Środowisko naturalne, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2009 nr 4, s. 105-122.
 79. Trząski Leszek, Jak gospodarować odpadami?- poradnik dla mieszkańców województwa śląskiego, Fundacja Ekologiczna "Silesia", 2012.
 80. Walny Marian, Komu władztwo nad odpadami , Wspólnota, 2010 nr 21.
 81. Waste to energy in Austria, White Books- Figures, 2010
 82. Wojtas Witold, Nie trzeba zabijać rynku, aby gospodarować odpadami, Rzeczpospolita, 13.06.2013, s.C7
 83. Wojtas Witold, Nie warto grzebać w śmieciach, Rzeczpospolita, 19.04.2013, s. C6.
 84. Wójcik Paweł, Gospodarka odpadami jednym z priorytetów, Odpady i Środowisko, 2010 nr 6, s, 6-7.
 85. Wróblewska Katarzyna, Ustawa wymusza zmiany na rynku firm śmieciowych, Wspólnota, 2012 nr 13, s. 40-41.
 86. www.rewolucjawsmieciach.pl, Wspólnota, 2013 nr 5, s. 60-61
 87. Wyjaśnienia Departamentu Gospodarki Odpadami w sprawie obliczania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywania do składowania
 88. Wykonywanie przez związek międzygminny obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 89. Wzorcowy zakres zadań dla gmin, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego, 2011 nr 46, s. 14-17.
 90. Wzorek Aleksandra, Nowe rozwiązania ustawy śmieciowej, Wspólnota, 2011 nr 33, s. 30-31.
 91. Wzorek Aleksandra, Śmieci wzięte!, Wspólnota, 2011 nr 23, s. 10-12.
 92. Zientek- Varga Joanna,  Choromański, Kontrola postępowania z odpadami komunalnymi, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 41-42.
 93. Zientek- Varga Joanna, Przygotowanie do wdrażania nowych przepisów o odpadach, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 8, s. 35-36.
 94. Zientek- Varga Joanna, Przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów o odpadach, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 8, s. 35-36
 95. Zińczuk Witold , Rewolucja jest niekonstytucyjna, Przegląd Komunalny, 2011 nr 8, s. 76-77.
 96. Zińczuk Witold , Ustawa o utrzymaniu czystości o porządku w gminach- model aktualny, czy docelowy? , Odpady i Środowisko, 2005 nr 5, s. 64-66.
 97. Zińczuk Witold,  Krytyka idei monopolu gminy, Przegląd Komunalny, 2010 .
 98. Zińczuk Witold, Rewolucja jest niekonstytucyjna, Przegląd Komunalny, 2012.
 99. Zyśk Jacek, Czy gminy będą w stanie zapanować nad odpadami? Odpady i środowisko 2011 nr 4, s. 44-47.

 STRONY INTERNETOWE:

 1. Sawicki Jacek, Rewolucja śmieciowa, (2011) www. adminitrator24.info.

RIPOK, INSTALACJE ZASTĘPCZE

 1. Brak w regionie gospodarki odpadami komunalnymi regionalnej instalacji i instalacji zastępczej, Ministerstwo Środowiska
 2. Cieślak Rafał, Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13-14, s.52-66
 3. Duczmal Maria, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- cz. I, Odpady i środowisko, 2011 nr 4, s. 28-42
 4. Górski Marek, Instalacje zastepcze w świetle prawa, Przegląd Komunalny 2013 nr 4.
 5. Górski Marek, Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, Przegląd komunalny, 2011 nr 11, s. 34-36
 6. Górski Marek, Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, Przegląd Komunalny, 2011 nr 11, s. 34-36
 7. Górski Paweł, Sektory w gospodarce odpadami, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 22, s.52-53
 8. Gruszecki Krzysztof, Czy można odmówić przyjęcia odpadów?, Przegląd komunalny, 2013 nr 1, s. 32-33
 9. Gruszecki Krzysztof, Czy można odmówić przyjęcia odpadów?, Przegląd komunalny, 2013 nr 1
 10. Jerzmański Jan, Powstawanie i zamykanie RIPOK-ów, Przegląd komunalny, 2013 nr 1, s. 34
 11. Jerzmański Jan, Przekazywanie odebranych odpadów do przetwarzania, Przegląd Komunalny 2013 nr 5, s. 24-25.
 12. Jerzmański Jan, Wytwarzanie odpadów w RIPOK-ach, Przegląd komunalny, 2013 nr 1
 13. Kryteria wyboru instalacji do zastępczej usługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska.
 14. Kuźma Katarzyna, Chojnacki Daniel, Piroliza, zgazowanie lub plazma jako RIPOK, Przegląd Komunalny,2012 nr 5
 15. Określanie mocy przerobowej regionalnej instalacji, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13-14, s. 9
 16. Pojęcie instalacji zastępczej. Sposób wyboru instalacji zastępczej, Ministerstwo Środowiska
 17. Regiony i regionalne instalacje, Przegląd komunalny, 2013 nr 2
 18. Stabryła Aneta, Odpady znikają w szarej strefie, Rzeczpospolita, 28.06.2013, s.B4
 19. Szwaczko Wiesław, Regionalna instalacja- wątpliwości interpretacyjne, Przegląd Komunalny, 2011 nr 12, s. 42
 20. Terek Katarzyna, Kostrzewska Barbara, Regiony gospodarki odpadami w nowej rzeczywistości prawnej. W wąskim gronie, Przegląd Komunalny, 2012 nr 1, s. 44-45
 21. Ziora Jerzy , Pasko Bogdan, Instalacje regionalne. Element systemu gospodarki odpadami, Przegląd Komunalny, 2012 nr 1, s. 36-37

 

PROCES MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA

(ROZPORZĄDZENIE MBP)

 Pojęcie regionalnej instalacji, Ministerstwo Środowiska.

REGULAMIN UCPG

 CZASOPISMA:

 1. Bernatowicz Łukasz, Szkodzińska Klaudia, Radni ustalą, kto i co sprząta, Rzeczpospolita, 28.06.2013, s.B10
 2. Chmielewska Marta, Śmieci po imprezie, Wspólnota, 2010 nr 5, s. III
 3. Jerzmański Jan, Zwierzęta domowe- prawa i obowiązki gmin. Cz. I, Przegląd Komunalny, 2012 nr 3
 4. Jerzmański Jan, Zwierzęta domowe- prawa i obowiązki gmin. Cz. II,  Przegląd Komunalny, 2012 nr 4
 5. Nie wszystkie śmieci są kontrolowane, Rzeczpospolita, 24.04.2013
 6. Pojemniki na odpady komunalne, Wspólnota, 2013 nr 6
 7. Problemowe regulaminy, Wspólnota, 2013 nr 6, s. 53
 8. Przedmiotowy i podmiotowy zakres regulacji uchwały w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminach, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, 2011 nr 2, s. 72-78
 9. Regulamin utrzymania czystości
 10. Środowisko Naturalne, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2010 nr 3.
 11. Uchwała nie może naruszać ustawy, Rzeczpospolita, 03.04.2013, s. C6.
 12. Zastrzeżenia wojewodów oraz sądów w zakresie uchwalania aktów związanych z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

 WYKŁADY, PREZENTACJE, SLAJDY:

 1. Dobrowolski Grzegorz, Gospodarka odpadami komunalnymi- wyzwania na lata 2012-2013, KSP Legal &tax advice
 2. Grońsk Janusz i, Niezbędne nowe uchwały rad gmin w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku, Serwis Administracyjno- Samorządowy, 2010 nr 3, s. 24

 ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:

 1. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie przyjęcia regulaminu UCPG na terenie gminy  Łobżenica w części nie dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi, ze względu na istotne naruszenie prawa, 04.03.2013, KN-I.4131.1.125.2013.19
 2.  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności art. uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wałcz, 06.02.2013, NK.3.4131.107.2013.SA.
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności art. uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radawo Małe, 7.02.2013, NK.3.41311.108.2013.K
 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności art. uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo, 01.03.2013, KN-I.4131.1.127.2013.22
 5. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Szklarskiej Poręby, 04.05.2012, NK-N3.4131.212.2012.DC
 6. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność przepisów w sprawie przyjęcia regulaminu  UCPG, z 24 kwietnia 2013, KN.I-4131.1.258.2013.4

 

UCHWAŁA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ART. 6 UST. 3)

 Bura Andrzej, Śmieci u wojewody, Pismo samorzadu terytorialnego 2013 nr 7, s. 38-40.

 1. Korzeniowski Piotr, Odbiór nieczystości ciekłych, Wspólnota, 2012 nr 47-48, s. 7

 ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:

 1. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z 7 marca 2013, PN-II.4131/98/2013
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewody Mazowieckiego Rada Miejska Serock z 15 maja 2013, nr LEX-I.4131.56.2013

 

POZOSTAŁE UCHWAŁY RADY GMINY

 CZASOPISMA:

 1. Błędy w podjętych uchwałach, Wspólnota 2013 nr 10, s. 62
 2. Kępka Wioletta, Przygotowanie uchwał w sprawie odpadów, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 10, s. 42.
 3. Kępka Wioletta, Trybunał odroczył decyzję o Janosikowym, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 5
 4. Kompetencje gminy w zakresie utrzymania czystości w gminie, Orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyjnego, 2000 nr 6, s. 33
 5. Kornat Zbigniew, Obowiązkowe uchwały w sprawie odpadów, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 13-15
 6. Nowe obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami
 7. Poniewski Filip, Gmina zdecyduje o rodzajach odbieranych śmieci, Rzeczpospolita, 31.10.2012, s. D10
 8. Uchwały śmieciowe w obliczu nowelizacji, Wspólnota, 2013 nr 6, s. 36, Wspólnota, 2013 nr 6, s. 36-37.

  ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:

 1. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 03.08.2012, NK-N18.4131.283.2012.KT3
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 05.07.2012, NK-N4.4131.606.2012.MG
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 03.07.2012, NK-N4.4131.606.2012.MG
 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 02.05.2012 r., NK-N1.4131.412.2012.RB
 5. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 14.08.2012, NK- N12.4131.555.2012.BSZ2
 6. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 26.07.2012, NK-N 11.4131.706.2012.AS2
 7. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2012r.06.03.2012, NK-N3.4131.50.2012.DC
 8. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2012-2016, 26.07.2012, PN.4131.199.2012
 9. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, 24.07.2012, NK- N1.4131.782.2012.RB

 

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH/ POJEMNIKI

 1. Bukowski Zbigniew, Selektywna zbiórka odpadów- obowiązki gmin, Recykling, 2012 nr 7
 2. Bukowski Zbigniew, Selektywne zbieranie odpadów- obowiązki gmin Przegląd Komunalny
 3. Dąbrowski Michał, Selektywne gromadzenie odpadów to standard Rzeczpospolita, 15.01.2010, s.2
 4. Górski Marek Punkty selektywnego zbierania odpadów, Przegląd Komunalny, 2012 nr 6, s. 24-25
 5. Górski Paweł, Punkt selektywnej zbiórki odpadów, Gazeta Samorządu i Administracji, s. 48
 6. Jerzmański Jan, Odpady budowalne, Przegląd Komunalny, 2011 nr 10, s. 15
 7. Jerzmański Jan, Zbieranie ZSEE  gminach, Przegląd Komunalny
 8. Michniewska Katarzyna, Logistyka odzysku a władztwo gmin nad odpadami Rzeczpospolita, 15.01.2010, s.2
 9. Opłata ryczałtowa a stawka za pojemnik odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 55
 10. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, Przegląd Komunalny, 2012 nr 5
 11. Ostrowska Krystyna, Odzysk i recykling Rzeczpospolita, 15.01.2010, s.3
 12. Rodzaje odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 54-55
 13. Selektywne zbieranie odpadów
 14. Szpecht-chamera Anna, W podziale na dwie frakcje, Przegląd komunalny 2013 nr 5, s. 38-40
 15. Woźniak Piotr,  Odpowiedź w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach na terenie woj. Małopolskiego Ministerstwo Środowiska

 WYKŁADY, PREZENTACJE, SLAJDY:

 1. Maksymowicz  Bolesław, Warunki wyboru koncepcji selektywnego zbierania, Ministerstwo Środowiska, 2011

 

PSZOK

 1. Dziadkiewicz Bogusław, Nowe obowiązki rady w zakresie utrzymania czystości i porządku, Wspólnota, 2009 nr 21, s. 48
 2. Kiepas-Kokot Anna, W nowej odsłonie?, Przegląd Komunalny, 2012 nr 10, s. 30-32

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 1. Byszewski Grzegorz, Na śmieciach można zarobić, Rzeczpospolita, 31.07.2012, s. D7
 2. Górski Marek, Co z zezwoleniami na odbieranie odpadów komunalnych?, Przegląd Komunalny, 2012 nr 2.
 3. Górski Marek, Wpis do rejestru działalności regulowanej, Przegląd Komunalny, 2012 nr 2
 4. Górski Marek, Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, Przegląd Komunalny, 2012 nr 4
 5. Górski Marek, Zasady dokonania wpisu, Przegląd Komunalny, 2012 nr 3
 6. Górski Paweł, Wpis do działalności regulowanej, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 57

 

 DECYZJE Z ZAKRESU UCPG

 1. Górski Paweł, Jak wydawać zezwolenia dla firm oczyszczania miasta, Gazeta Samorządu i Administracji, 2009 nr 18, s.35
 2. Gruszecki Krzysztof, Co z zezwoleniami na odbieranie odpadów komunalnych? , Przegląd Komunalny, 2012 nr 2
 3. Kiełbus Maciej, Wnioski o zezwolenie na wywóz odpadów, Wspólnota, 2012 nr 17-18, s. 42-43
 4. Kto wyda decyzję, Rzeczpospolita
 5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Serwis Administracyjno- Samorządowy, 2010, s. 32-33
 6. Określenie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, 2011 nr 4, s. 81-82
 7. Transport nieczystości ciekłych , Wspólnota, 2013 nr 4

 ROZSTRZYGNIĘCIA:

 1. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trawniki, 07.01.2013, NK_II.4131.350.2012
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 01.03.2013r., NK_N.4131.11.2.2013.RJ1

 

DEFINICJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, MIESZKAŃCA, NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE, NIEZAMIESZKAŁE

 CZASOPISMA;

 1. Górski Paweł, Opłata za odpady komunalne w miejscowościach uzdrowiskowych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2013 nr 13/14, s.56-58
 2. Kto to mieszkaniec gminy, Rzeczpospolita, 05.03.2013, s. C6
 3. Kto zapłaci za odpady komunalne, Rzeczpospolita, 07.05.2013, s. C6
 4. Kuligowski Łukasz, Firmy narażone na podwójne płacenie, Rzeczpospolita, 25.03.2013r.
 5. Modrzejewski Artur, Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Samorząd Terytorialny, 2013 nr 1-2, s. 88-98.
 6. Objaśnienia i zakazy w uchwałach, Wspólnota  8 czerwca 2013 nr12, s. 53
 7. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postepowania z odpadami komunalnymi [w]: Zarządzanie nieruchomościami pod red. Zbigniew Bukowski, s. 234-250. 
 8. Pojęcie właściciela nieruchomości
 9. Problem nieruchomości niezamieszkałych , Wspólnota, 2013 nr 9, s. 60

 ROZSTRZYGNIĘCIA:

 1.  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności art. uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przybiernów, 04.02.2013, NK..3.4131.101.2013.BB
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność § 4 uchwały Nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Nr NK.3.4131.493.2012.KJ
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie obejmującym pkt 3 objaśnień, Nr NK.3.4131. 507.2013.AB

 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIV/186/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Nr NK.3.4131.495.2012.KJ

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 1. Binaś Marcin, Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 19, s. 54-55
 2. Dziadkiewicz Bogusław , Pojęcie właściciela nieruchomości w przepisach o odpadach, Wspólnota, 2011 nr 49, s. 20-21
 3. Górski Paweł , Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niemających wymaganych umów, Gazeta Samorządu i Administracji, 2010 nr 23, s. 51-53
 4. Górski Paweł, Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niemających wymaganych umów Gazeta Samorządu i Administracji, 2010 nr 10, s. 55.
 5. Górski Paweł, Zarządca nieruchomości zapewnia pojemniki i odpowiada za segregację odpadów, Gazeta Samorządu i Administracji, 2013 nr 11, s.33-35
 6. Gruszecki Krzysztof, Czyje pojemniki? , Przegląd Komunalny, 2012 nr 7
 7. Jerzmański Jan, Mieszkańcy, Przegląd komunalny
 8. Jerzmański Jan, Problemy z mieszkańcami, Przegląd Komunalny, 2011 nr 11, s. 40-41
 9. Łukasz Kuligowski, Trzeba uważać, aby nie płacić dwa razy za śmieci, Rzeczpospolita, 26.07.2012, s. C3
 10. Michalski Paweł, Niekonstytucyjne przepisy o odpadach, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 10-12
 11. Mikucka Monika, Kto odśnieża chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości?, Serwis administracyjno- samorządowy, 2011 nr 1, s. 20-22
 12. Mikucka Monika, Obowiązki zarządcy drogi publiczne, Serwis administracyjno- samorządowy, 2011 nr 1, s. 33-34
 13. Na kim ciąży obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
 14. Sprawy lokalowe i gospodarka komunalna
 15. Szwaczko Wiesław, Kto jest właścicielem nieruchomości? , Przegląd Komunalny, 2011 nr 10, s. 34-35
 16. Szwaczko Wiesław, Kto jest właścicielem nieruchomości? , Przegląd komunalny, 2011 nr 10
 17. Zagadnienia prawne utrzymania czystości i porządku cz. IV Obowiązki właścicieli nieruchomości i innych podmiotów w sferze czystości i porządku, Problemy ekologii, 2004 nr 5, s. 211

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ŚMIECIOWEJ

 1. Etel Leonard, Dowgier Rafał, Czy do pierwszej deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć kopię umowy na odbieranie opdadów?, Przegląd Podatków lokalnych i finansowó samorzadowych 2013, s. 21-22
 2. Finanse samorządu terytorialnego, Zeszyty Samorządowe, 2012 nr 6
 3. Jak interpretować prawo, Wspólnota, 2013 nr 1, s. 57
 4. katarzyńska teresa, Sprawa dla RIO, Przegląd komunalny 2013 nr 5, s. 54-56
 5. Krupa- Dąbrowska Renata, Śmieciowy bunt zarządców nieruchomości, Rzeczpospolita, 13.06.2013
 6. Kuligowski Łukasz, Nie ma więzienia za brak śmieciowej deklaracji, Rzeczpospolita, 30.04.2013
 7. Pieńkosz Piotr, Komputery pomogą zbadać, czy mieszkańcy nie skłamali w deklaracjach składanych w urzędach gmin, Dziennik Gazeta Prawna, nr 127 03.07.2013r, s.C8
 8. Popławski Mariusz, Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wybrane kwestie, Przegląd Podatków Lokalnych  Finansów Samorządowych, luty 2013, s. 12-19
 9. Wzór deklaracji, Wspólnota, 2013 nr 5, s. 59

 

OPŁATA ŚMIECIOWA

CZASOPISMA:

 1. Borowski Michał, Świat bez VAT, Rzeczpospolita
 2. Ciechelska Agnieszka, "Sprawność" finansowa i ekonomiczna systemu, Przegląd komunalny, 2012 nr 6, s.46-49
 3. Cyrankiewicz Michał, Stawki opłat za śmieci właściciel może zaskarżyć, Rzeczpospolita, 22.05.2013, s.C6
 4. Cyrankiewicz Michał, Gminy mogą obniżyć opłaty za śmieci, Rzeczpospolita, 25.04.2013, s.C6
 5. Czy opłata śmieciowa to podatek? , Kancelaria KSP LEGAL & TAX ADVICE, s. 57-67
 6. Edwin Górnicki, Opłata "wodno-ściekowa", Przegląd komunalny, 2011 nr 12
 7. Edwin Górnicki, Plusy i minusy nowego systemu opłat "śmieciowych", Zeszyty Komunalne, 2012 nr 1, s. 63-71
 8. Goleń Marek, Opłaty za odpady, Wspólnota, 2012 nr 8, s. 48-51
 9. Gospodarowanie odpadami przez związek międzygminny Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s.11-12
 10. Górnicki Edwin, Czarodziejskie lustro przemówiło!, Przegląd komunalny
 11. Górnicki Edwin, Poszukiwany "złoty środek", Przegląd komunalny, 2012 nr 6, s. 50-55
 12. Górski Paweł , Limit odpadów odbieranych za opłatę, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 22, s. 53-54
 13. Górski Paweł , Ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 23, s. 15-17
 14. Górski Paweł, Naliczanie opłaty za odpady na podstawie liczby gospodarstw domowych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 21, s. 54
 15. Górski Paweł, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a VAT, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 20, s. 51
 16. jak gminy wdrażają ustawę śmieciowa, Wspólnota 2013 nr 10, s. 61
 17. Jak stworzyć optymalny system gospodarki odpadami, Wspólnota, 2011 nr 36, s. 21-22
 18. Jak zindywidualizować opłaty? , Wspólnota, 2011 nr 36, s. 13-14
 19. Jaroszyński Tomasz, Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych muszą być wypłacane do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Gazeta Samorządu i Administracji, 2005 nr 4, s. 27
 20. Jendra Janusz, Będzie nowy system gospodarowania odpadami, Gazeta Samorządu i Administracji, 2011 nr 13/14, s.28-29
 21. Jerzmański Jan, Sposób naliczania opłaty, Przegląd komunalny, 2012 nr 1
 22. Jerzmański Jan, Sposób naliczania opłaty, Przegląd komunalny, 2012 nr 1, s. 40
 23. Jóźwiak Zofia, Spór o gminne śmieci, Rzeczpospolita, 10.03.2010
 24. Kępka Wioletta, Kontrowersje wokół opłaty za gospodarowanie odpadami, Gazeta Samorządu i Administracji, 2011 nr 20, s. 44-45
 25. Kępka Wioletta, Metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 21, s. 50-53
 26. Kiepas-Kokot Anna, Ile odpadów w zamian za opłatę?, Przegląd komunalny, 2012 nr 11
 27. Kłopoty po nowelizacji ustawy, Wspólnota 2013 nr 5, s. 63-
 28. Krzysztofowicz Dominik, Indywidualne rachunki bankowe pomagają ewidencjonować opłaty,  Wspólnota 2013 nr 5, s. 62
 29. Krzysztofowicz Dominik, Indywidualne rachunki bankowe pomagają ewidencjonować opłaty, Wspólnota, 2013 nr 5, s. 62
 30. Krzywoń Adam , Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- niekonstytucyjna danina publiczna? , Przegląd Legislacyjny, 2011, nr 2-3, s. 11
 31. Kuligowski Łukasz, Nie będzie nagród z opłat śmieciowych, Rzeczpospolita, 19.06.2013, s.C6
 32. Kuligowski Łukasz, Swoboda w ustalaniu opłat za odbiór śmieci, Rzeczpospolita, 8.07.2013, s. C7.
 33. Lewandowska Izabela, Wywóz śmieci bez podatku, Rzeczpospolita
 34. Lis Elżbieta, Opłata za gospodarowanie odpadami a opodatkowanie VAT, Opłata za gospodarowanie odpadami a opodatkowanie VAT, Przegląd Komunalny,  2012 nr 10, s. 24-25
 35. Lis Elżbieta, Śmieci z VAT-em, czy bez, Rzeczpospolita, 31.01.2013, s. D3
 36. Maćkowska Katarzyna, Status gmin jako podatników VAT, Przegląd komunalny, 2012 nr 11, s. 36-39
 37. Maćkowska Katarzyna, Status gmin jako podatników VAT, Przegląd komunalny, 2012 nr 11
 38. Naliczanie opłat za odpady według liczby mieszkańców, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 56
 39. Opłata bez podatku VAT, Wspólnota, 2012 nr 49-50, s. 67
 40. Opłata za wywóz śmieci bez VAT, Wspólnota, 2013 nr 1, s. 42
 41. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Zeszyty Samorządowe, 2012 nr 6, s. 81
 42. Opłaty za odpady, Wspólnota, 2012 nr 41-42, s. 60-61
 43. Opłaty za usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 nr 1, s. 185
 44. Patryas Magdalena, Opłata za gospodarownanie odpadami nie będzie opodatkowana VAT, Kancelaria KSP LEGAL & TAX ADVICE, 2012 nr 3.
 45. Pilarska Aneta, Opodatkowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 24, s. 26
 46. Postrzech Łukasz, Opodatkowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s.25-26
 47. Sprawiedliwy system opłat śmieciowych?, Wspólnota, 2012 nr 47-48, s. 63
 48. Stabryła Aneta, Gminy łatwiej policzą stawki za odpady, Rzeczpospolita, 14.12.2012
 49. Stęplowski Józef , Jak ustalić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Dziennik Gazeta prawna, 2013 nr 1
 50. Synowiec Dominika, Pobieranie opłat śmieciowych we wspólnocie mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kancelaria Klatka i Partnerzy, 2013
 51. Szacowanie kosztów i kształtowanie taryf, Wspólnota, 2011 nr 36, s. 7-8
 52. Szczepaniak Sylwester , Związek prawodawcą, Wspólnota, 2012 nr 27-28, s. 27
 53. Wojtasik Przemysław, Opłata za odpady bez podatku, Rzeczpospolita, 11.01.2012, s. C5
 54. Wojtasik Przemysław, Opłatę za odpady trzeba będzie fakturować, Rzeczpospolita
 55. Wojtasik Przemysław, Opłata za śmieci może obniżyć firmowy podatek, Rzeczpospolita, 02.07.2013
 56. Ząbczyk Sebastian, Ekonomiczne skutki projektu nowelizacji , Przegląd komunalny

 ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:

 1.  Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 05.02.2013, PNK-I.4131.186.2013.
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór, 09.08.2012, NK-II.4131.14.2012.KG

 WYKŁADY, PREZENTACJE, SLAJDY:

 1. Edwin Górnicki, Plusy i minusy nowego systemu opłat "śmieciowych", Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie

 

 WINDYKACJE/ EGZEKUCJE OPŁATY ŚMIECIOWEJ

 CZASOPISMA:

 1. Czy prowadzenie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga każdorazowego wydawania decyzji?
 2. Cyrankiewicz Michał, Egzekucja z deklaracji, Rzeczpospolita,16.05.2013, s.C7
 3. Kazimierczak Mateusz, Ustawa "śmieciowa" - jak zarządzać pobieraniem i kontrolą płatności, Gazeta Samorządu i Administracji, 2013 nr 9, s.21-22
 4. Kępka Wioletta, Egzekucja opłat za odbiór odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2013 nr 11, s. 44-46
 5.  Maciocha Marcin, Jak windykować opłaty, Wspólnota, 2013 nr 2, s. 61.
 6.  Uprawnienia zakładu komunalnego, Wspólnota, 2013 nr 9, s. 61.
 7.  Ustalanie wymiaru opłaty za odbiór odpadow, Wspólnota, 2012 nr 51-51, s.58-59.
 8. Walny Marian, Śmieciowa rewolucja w systemach informatycznych, E- Urząd 2013 nr 1, s. 22-24.

 ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:

 1. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Łódzkiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy w Klonowej z dnia 28 grudnai 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 05.02.2013, PNK-I.4131.186.2013

 

PRZETARGI/ OGÓLNIE

 CZASOPISMA:

 1. Anna Specht- Schampera, Reforma systemu w ujęciu P.z.p.,  Przegląd komunalny, 2011 nr 3, s. 52-54
 2. Brzóska Małgorzata, Regionalne instalacje w zarządzie prywatnym, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 19
 3. Brzóska Małgorzata, Spóźnione rozporządzenie kontra specyfikacja, Przegląd komunalny, 2013 nr 2
 4. Domżalicka Danuta, Przetargi na odbiór śmieci, Przetargi publiczne, luty 2013, s. 39-41
 5. Dopuszczalność żądania od wykonawców aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy prowadzonych przez PUP.
 6. Filip Poniewski, Przetargi jak najszybciej!, Przegląd komunalny, 2012 nr 6, s. 28-29
 7. Gmina nie musi liczyć odpadów, Rzeczpospolita, 04.03.2013, s. C8
 8. Gruszecki Krzysztof, Czy można wskazać RIPOK?, Przegląd komunalny, 2012 nr 10
 9. Gruszecki Krzysztof, Niedostateczne sankcje? , Przegląd Komunalny, 2013 nr 2
 10. Górski Paweł, przetargi na odbiór odpadów w sektorach,  Gazeta Samorzadu i Administracji, 2013 nr 1, s. 48-49
 11. Hryc- Ląd Agata, Przedłużenie składania ofert nie wpływa na termin składnia wniosku o wyjaśnienie SIWZ, Vademecum zamówień publicznych, marzec 2013 , s. Listy/III/05
 12. Jarzyński Witold, Przetarg na wywóz odpadów komunalnych, Monitor zamówień publicznych, stycznień 2013, s. 24-26
 13. Jerzmański Jan, W odpowiedzi na wątpliwości, Przegląd komunalny, 2011 nr 10, s. 16-18
 14. Jóźwiak Zofia, Najpierw uchwała, potem przetarg, Rzeczpospolita, 24.01.2012, s. C6
 15. Kardas Bartłomiej, Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w kontekście  stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych
 16. Kępka Wioletta, Nie ma ucieczki od przetargów , Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 22, s.42-43
 17. Kępka Wioletta, Nowe zasady udzielania pomocy publicznej w gospodarce odpadowej, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 19, s.45
 18. Kępka Wioletta, Rekompensaty w gospodarce odpadami na nowych zasadach, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 20, s.47-48
 19. Kłopotek Beata, Gminne jednostki organizacyjne w świetle znowelizowanej ustawy, Przegląd komunalny, 2011 nr 10, s. 18.
 20. Kryteria oceny ofert- orzecznictwo KIO
 21. Kuligowski Łukasz, Gminy, które zlekceważyły przetargi, będą ukarane, Rzeczpospolita, 02.07.2013r. s.C6
 22. Lang Grzegorz, Obowiązek organizowania przetargów na zadania z zakresu gospodarki odpadami w świetle prawa Unii Europejskiej, Radca Prawny, s. 21 D-24D
 23. Materiał nt. przetargów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 24. Mikulska- Nowacka Marta, Gmina może oszacować wartość zamówienia na usługi wywozu śmieci na podstawie cen rynkowych, Vademecum zamówień publicznych, marzec 2013 , s. Listy/III/04
 25. Niezgoda- Kamińska Małgorzata, Gospodarka odpadami- jakie zmiany czekają gminy w 2013 roku, Vademecum zamówień publicznych, kwiecień 2013 , s. G02/01
 26. Nowicki Józef Edmund, Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zamówienia publiczne DORADCA, 2011 nr 2, s. 12-16
 27. Peljan Michał, Nowe zasady przeprowadzania przetargów na odbiór odpadów, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 13/14, s. 13-22
 28. Pruszowski radosłąw, Przetarg na usługi "śmieciowe", Zamówienia Publiczne,2013 nr 3, s.63-69.
 29. Przetarg ograniczony- różnice w porównaniu z przetargiem nieograniczonym
 30. Sampławski Kacper, Nowy system- nowe problemy, Przegląd komunalny
 31. Sampławski Kacper, Odbiór czy odbiór i zagospodarowanie? , Przegląd komunalny, 2013 nr 2
 32. Sampławski Kacper, Przetargi o odpadach Nowy system- nowe problemy, Przegląd komunalny, 2013 nr 1, s.35
 33. Srokosz Tomasz, Dzielenie zamówienia na odpady, Przetargi Publiczne, 2013 nr 3, s. 27-29
 34. Srokosz Tomasz, Przetarg przed i po nowelizacji, Przegląd komunalny, 2012 nr 7
 35. Srokosz Tomasz, Umowa o odbiór odpadów- uwagi ogólne, Kancelaria KSP LEGAL & TAX ADVICE, s. 48-56
 36. Szczepaniak Sylwester, Jaki przetarg na odpady, Wspólnota, 2012 nr 43-44
 37. Warunki udziału w postępowaniu- orzecznictwa  KIO
 38. Woźniak Jan, Pytania bez odpowiedzi, Przegląd komunalny, 2011 nr 11, s. 50-51
 39. Woźniak Piotr, Odpowiedz w sprawie zmian dot. systemu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminach
 40. Woźniak Piotr, Odpowiedz w sprawie zmian legislacyjnych przepisów dot. systemu gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminach
 41. Wszoła Beata, Uwaga- nie śmiecić, Przetargi Publiczne, 2011, s. 54-57

 WYKŁADY, PREZENTACJE, SLAJDY:

 1. Klatka Jędrzej, Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych, Kancelaria Klatka i Partnerzy, 2013
 2. Klein Andreas, Nowy system gospodarki odpadami w aspekcie przetargów

 

PRZETARGI A PRAWO ANTYMONOPOLOWE

 CZASOPISMA:

 1. Decyzja RWR 17/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
 2. K. Moderzejewski Artur, Wybór regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonej przez podmiot wewnętrzny, Finanse Komunalne, 2012 nr 7-8, s. 87-97.
 3. Specht- Schampera Anna, Katarzyna Skiba- Kurszkiewicz, Czy można wskazać RIPOK?- głos w dyskusji, Przegląd komunalny 2012 nr 2.
 4. Tylak Daniel, Mikołaj Drobniewski, Gmina wskaże instalację, Przegląd Komunalny
 5. Górski Paweł , Wybór regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 23, s. 49
 6. Maciejczyk Renata, Czy będzie konkurencja w przetargach na odbiór odpadów?, Gazeta Samorządu i Administracji, 2012 nr 7, s. 6-7
 7. Sampławski Kacper, Publicznoprawne aspekty działalności RIPOK-ów, Przegląd Komunalny 2013 nr 5, s. 26-29

 8. Ważniewski Paweł, Wolna konkurencja zagrożona?, Przegląd Komunalny, 2012 nr 11, s. 54-60

 

OBOWIĄZKI PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE; ZASADA BLISKOŚĆI W UCPG

 1. Zezula Anna, Na jaki czas zawrzeć umowę na odbiór odpadów, Wspólnota, 2013 r.