Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W dniu 5 grudnia 2017 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązywała mieszkańców oddających odpady do  PSZOK do określenia pisemnego oświadczenia o miejscu i sposobie wytwarzania odpadów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn

W dniu 8 listopada 2017 r.  wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn, numer: PN-II.4131.397.2017. Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę, w której ogólnie określono, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny. Takie sformułowanie jest niedopuszczalne, bowiem nie wyznacza konkretnych terminów ich odbioru.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

W dniu 13 października 2017 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, numer: PN-II.4131.351.2017. Wojewoda zakwestionował uchwałę, w której Zgromadzenie Związku Komunalnego ustaliło limit przyjmowanych odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej opłaty od właścicieli nieruchomości.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

W dniu 31 października 2017 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego NR P-II.4131.2.236.2017. Wojewoda stwierdził nieważność załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

W dniu 22 czerwca 2016 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Rada Miasta w regulaminie utrzymania czystości uchwaliła, że miejsce, w którym są ustawiane pojemniki właścicieli nieruchomości musi być utrzymywane w czystości, a pojemniki mają być dezynfekowane przynajmniej raz na kwartał.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia

W dniu 29 lipca 2016 r. Wojewoda Małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia. Rada Gminy nie ma uprawień do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązków w postaci usuwania nawisów sopli lodu z rynien, śniegu z dachów czy usuwania chwastów z nieruchomości.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W dniu 2 marca 2016 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rada Miejska przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym dopuściła możliwość ustanowienia wspólnych pojemników do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości pod warunkiem wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W dniu 7 maja 2015 r. zapadło Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wojewoda Lubelski stwierdził, że Rada powinna obligatoryjne określać w uchwale tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

W dniu 25 listopada 2014 r. zapadło rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Wojewoda Wielkopolski orzekł, że Regulamin czystości musi zawierać zapisy dotyczące mycia i napraw samochodów poza myjniami i warsztatami. Rada Gminy Grzegorzew przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku. Uchwałę tę unieważnił wojewoda wielkopolski, bo dostrzegł w niej brak niezbędnych zapisów.

Rozstrzygnięcie Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie określania innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zbędnych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

(...)Zgodnie z treścią § 1 omawianego aktu uchwała określa inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Z kolei, w myśl § 2 uchwały Nr XXX/215/2013 udokumentowanie wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock

(...)Wskazać należy, ze przepis ust. 1 stanowi dla rady gminy upoważnienie do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w ust. 3 został natomiast określony wymóg dostosowania owego regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Ponadto ust. 2 omawianego przepisu określa (...)

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami

(...) Zdaniem organu nadzoru cena za usługą dodatkową w ramach której gmina będzie odbierać i zagospodarowywać ponadnormatywne ilości odpadów nie może być utożsamiana z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena ta ma bowiem charakter cywilnoprawny, w przeciwieństwie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z art. 6n ust. 1 ustawy, która to opłata jest pewnego rodzaju daniną o charakterze publiczno-prawnym, podlegającą przymusowemu ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. (...)

Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) W przedmiotowej uchwale ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bez odpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie uwzględniając jednocześnie stawki należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług. Tym samym... (...)

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Ślaskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami

(...)Z przepisu tego wynika, iż rada gminy przy określaniu warunków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może dokonywać następujących działań:- różnicować stawki opłat,- wprowadzać zwolnienia przedmiotowe,- ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust.1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub- określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

(...) Rada gminy uchwalając regulamin nie może zamieszczać w nim postanowień wykraczających poza zakres przywołanego przepisu. Przepis bowiem art. 4 ust. 2 ustawy ma charakter zamknięty, co oznacza, że organ stanowiący gminy nie może określać w regulaminie czystości i porządku kwestii, które nie mieszczą się w zakresie powyższych zagadnień (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów

(...) W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, iż regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czy- stości i porządku w gminach, przepis ten stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących za- gadnienia inne niż wymienione w cyt.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

(...) Rozpatrując kwestię poprawnej realizacji delegacji przepisu art. 6r ust. 3 ustawy należy zauważyć, że stanowi on normę formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Z literalnego jego brzmienia bowiem wynika, że ustawodawca zawarł w nim wyczerpujące wyliczenie kwestii, które winny zostać uregulowane w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania. W uchwale rady gminy zatem muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich zagadnień ujętych (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odpadów komunalnych

"(...) Jak wynika z w/w cytowanego przepisu zasadą jest, że to właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Jednakże obowiązek ten może przejąć gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przepis ten nie pozostawia wątpliwości, że gmina nie może pobierać opłaty za sprzedaż pojemników(...)"

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Warmińsko Mazurskiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 grudnai 2013 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Lubelskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(...)Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zatem ustalić w drodze uchwały ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Rada gminy nie jest natomiast uprawniona do formułowania jakichkolwiek ograniczeń ilościowych i podmiotowych dotyczących przyjmowanych odpadów w związku z funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Należy bowiem podkreślić, że..(...)

Strony