Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje (...) Zagrożenie tąpaniami § 3. 1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia tąpaniami jest możliwość zaistnienia w górotworze skłonnym do tą- pań lub w skałach skłonnych do tąpań: 1) wstrząsu górotworu lub 2) odprężenia w wyrobisku lub jego części, lub 3) tąpnięcia w wyrobisku lub jego części ...

Sprawozdanie stenograficzne z dwudziestego szóstego posiedzenia Senatu VIII kadencji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(...) Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostało dostarczone w terminie późniejszej niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu...

Strony