Uchwała Kolegium RIO w Warszawie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 11 sierpnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.

Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie poboru inkasa

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała ta stwierdza nieważność uchwały Gminy Krzęcin, ponieważ zmienia ona uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części dotyczącej wskazania w adresie zamieszkania osób wyznaczonych numeru budynku i numeru mieszkania.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

W dniu 15 stycznia 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawę. Ustawa weszła w życie 6 lutego 2015 r. na mocy której zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na odzysk albo unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy. Inną zmianą w nowej ustawie jest również obowiązek sporządzania planów inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Strony