Publikacja: Gdzie składować odpady?- Monitor Zamówień Publicznych

Na łamach Monitora Zamówień Publicznych nr 3/2015 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Dylong pt. Gdzie składować odpady?. Artykuł dotyczy przetargów na odbiór i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie

Prezydent jednego z miast nałożył na przedsiębiorcę karę za nieprzekazanie odpadów komunalnych do RIPOK w określonych dniach. Odpady zostały przekazane do RIPOK, dopiero nastepnego dnia. WSA uzał, że art 9 ust 1 pkt 3 UCPG nie stanowi podstawy do tego aby nakałdać kary administracyjne za przekazanie do RIPOK odpadów komunalnych w dniu następnym po ich odbiorze.

Czy mieszkańcy gminy mają obowiązek przekazywania wszystkich odpadów komunalnych do konkretnej instalacji wskazanej przez gminę?

Nasza gmina uchwałą rady gminy przystąpiła do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt “Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta i powiatu” oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz gminy. W uchwale tej widnieje zapis, że nasza gmina zobowiązuje się  do kierowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy do wyżej wspomnianego zakładu.