Publikacja: Gdzie składować odpady?- Monitor Zamówień Publicznych

Na łamach Monitora Zamówień Publicznych nr 3/2015 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Dylong pt. Gdzie składować odpady?. Artykuł dotyczy przetargów na odbiór i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szkolenie - Prawo śmieciowe - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez J.G. Training szkolenia specjalistyczne pt. Prawo śmieciowe - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany., które odbędzie się 20.04.2015r. w Katowicach. Szkolenie poprowadzi: radca prawny Jędrzej Klatka i radca prawny Agnieszka Dylong. Więcej informacji o szkoleniu

In house w odpadach - można czy nie można?

Przegląd Komunalny nr 7/2014

Czy po upływie okresu implementacji nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE o zamówieniach publicznych dopuszczalne będzie powierzenie bez przetargu zadań gminy, takich jak gospodarka odpadami, spólce komunalnej? (...)

Koniec z dyktatem niskiej ceny

Przegląd Komunalny

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych moze znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów (...)