Utrzymanie porządku
i czystości w gminach

Ekspertyzy
i opinie prawne

Potrzebujesz
pomocy prawnej?

Zaufaj profesjonalistom

Problemy prawne
prawo śmieciowe

Pomagamy zapobiegać
i rozwiązywać

Zadbaj o swoje interesy

Powierz nam swoje
bezpieczeństwo prawne

Pytania i odpowiedzi

W jakiej formie prawnej należy dokonać odmowy wpisu do rejestru, w przypadku kiedy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi?

Rejestr przedsiębiorców prowadzony jest na postawie u.cz.p.g. jak również na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. ZgodnieArt. 68.

Pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r

Ad. 1. Zgodnie z art. 6c ust. 1 UCPG gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamiesz...

Związek międzygminny stworzony w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych

Na wstępie należy wskazać, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku zwi...

Czy gmina może w drodze uchwały przekazać zadania w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi spółce prawa handlowego ze 100% udziałem gminy?

Na zasadach ogólnych zlecenie wykonywania zadań własnych gminy spółce komunalnej bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy,  gdy:

Obowiązek przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Obowiązek przekazywania określonych rodzajów odpadów do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynika wprost z art. 9e ust. 1 pkt 2 UCPG. Zgodnie z tym prze...

Limitowanie przez gminę ilości odbieranych odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 6r ust. 3 UCPG uchwała rady gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho...

Czy RIPOK może należeć do kilku podmiotów?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 UCPG gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gmin...

Czy w deklaracji powinien znajdować się załącznik wymieniający wszystkich właścicieli z imienia i nazwiska - nawet tych nie zamieszkujących?

Zgodnie z art. 6m ust. 1 UCPG właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie od...

Czy mieszkańcy gminy mają obowiązek przekazywania wszystkich odpadów komunalnych do konkretnej instalacji wskazanej przez gminę?

Na początek należy wskazać, że obowiązek przekazywania wszystkich odpadów komunalnych do konkretnej instalacji nie wynika z żadnego przepisu prawnego. W...

Czy samorządowy zakład budżetowy, w ogóle może odbierać odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Czy samorządowy zakład budżetowy,  w ogóle może odbierać odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy? 

Czy właściciel nieruchomości w aktualnym stanie prawnym ma obowiązek podpisać umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych i czy jest obowiązany ją okazywać do kontroli uprawnionym organom wraz z dowodami płacenia za tę usługę?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy ni...

Czy zadania z zakresu ustalenia, poboru i windykacji opłaty gmina może przekazać do realizacji jednostce budżetowej jakim jest zakład posiadający odrębną księgowość?

Zgodnie z brzmieniem art. 6q UCPG, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,...

Odbieranie odpadów z nieruchomości w częsci zamieszkałych

Jeżeli gmina nie dokona przejęcia obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpad...

Czy punkt selektywnej zbiórki należy wyznaczyć dla każdej gminy w uchwale, a potem go zbudować do 1 lipca 2013r?

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 UCPG utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przy czym do zadań własnych gminy należy w sz...

Jak często może być wydawana uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Ustawa UCPG nie reguluje tego, jak często (czy też na jaki okres) może być wydawana uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpada...

Czy pracownikiem, którego prezydent miasta może upoważnić do wydawania decyzji może być pracownik jednostki organizacyjnej innej niż urząd miasta?

Zgodnie z brzmieniem art. 6q UCPG, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja p...

Kto w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych powinien być wykazany w deklaracji jako podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji?

W deklaracji jako podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji powinna zostać wskazana Wspólnota Mieszkaniowa. Deklarację taką w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej podpisze osob...

Czy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być opiniowany tylko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy też powinien zostać zaopiniowany np. przez: związki zawodowe, organizacje pozarządowe?

Jesteśmy zdania, że zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy u.c.p.g. organem opiniującym regulamin u.c.p.g. jest tylko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, po zasięgnięci...

Składowanie i tymczasowe magazynowanie niesegregowanych odpadów komunalnych

W przypadku, gdy odebrane odpady komunalne są magazynowane, zasadnym wydaje się wpisanie jako sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych procesu, zgodnie z załącz...

Nałożenie na gminę kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdania w terminie

Zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy nowelizującej, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3,...

Lista właścicieli, od których przedsiębiorca odbiera odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z gminą

W sprawozdaniach kwartalnych składanych przez przedsiębiorców podaje się łączną liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady, a nie szczegółowy wykaz ...

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu

Stoimy na stanowisku, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie są zobligowane do posiadania dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i ...

Czy gmina na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców powinna sama wyliczać osiągnięte przez te podmioty w danym roku poziomy?

Składanie sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w żaden sposób nie potwierdza spełnienia obowiązku, wynikająceg...

Jakie informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne powinna umieścić gmina na swojej stronie internetowej?

Informacja wskazana w zagadnieniu 6 jest informacją roczną i naszym zdaniem powinna być udostępniona na stronie internetowej urzędu gminy w 2013r.

Gdzie powinna zostać zawarta informacja o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych – w KPO czy w KEO?

Posiadacz odpadów (zgodnie z nomenklaturą ustawy o odpadach) przyjmujący odpady komunalne powinien wskazać sposób ich zagospodarowania na karcie przekazania odpadów (KPO) jak...

Jakie rodzaje odpadów należy uwzględniać w części II sprawozdania dotyczącej Informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania?

Uważamy, iż w części II należy uwzględnić wszystkie odebrane odpady komunalne, z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wymieni...

Czy spółkę komunalną traktuje się jako gminną jednostkę organizacyjną czy też jako przedsiębiorcę?

Odpowiadając na zadane pytanie na początku należy wskazać, co należy rozumieć pod pojęciem ‘przedsiębiorcy’, o którym mowa w art. 9j ust. 1 i 2 ustawy z d...

Przetarg ograniczony czy przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Jak wynika z art. 6d ust. 1 UCPG, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ...

Czy istnieje możliwość objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych jakimi są kompleksy garażowe, nie posiadające zarządcy?

Zgodnie z art. 6c ust. 2 UCPG, rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś...

W jaki sposób rozliczać osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania, a prowadzące ją poza tym miejscem i nie wytwarzające odpadów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością?

Zgodnie z art. 6c ust. 1 UCPG, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy....

Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpady zbierane selektywnie stanowią poszczególne frakcje odpadów komunalnych. Tymczasem zgodnie z art. 6d ust. 1 UCPG, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany ...

czy w regulaminie utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych gmin można wskazać instalację ZUO Elbląg jako regionalną instalację do zagospodarowania odpadów?

Wskazanie w regulaminie w sprawie utrzymania i czystości porządku w gminach instalacji ZUO Elbląg jest niedopuszczalne na płaszczyźnie prawa antymonopolowego oraz prawa za...

Czy w regulaminie utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych gmin można wskazać instalację ZUO Elbląg jako regionalną instalację do zagospodarowania odpadów?

Wskazanie w regulaminie w sprawie utrzymania i czystości porządku w gminach instalacji ZUO Elbląg jest niedopuszczalne na płaszczyźnie prawa antymonopolowego oraz prawa za...

Jak mają postąpić gminy jeśli uchwała radnych sejmiku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami została uchylona przez wojewodę, a skierowano do WSA?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nowelizującej, sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzk...

Czy opracowując wzór deklaracji przy opłacie od gospodarstwa domowego można uwzględnić wielkość i ilość pojemników?

Zgodnie z art. 6j ust. 2 UCPG „w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 [nieruchomości zamieszkałe], rada gminy może uchwalić

Jak zakwalifikować domki letniskowe czy do nieruchomości zamieszkałych czy niezamieszkałych?

W żadnym akcie prawnym nie ma definicji legalnej gospodarstwa domowego. W związku z tym gmina podejmując uchwałę w sprawie stawki opłaty od gospodarstwa domowego może (a nawet p...

Jak zdefiniować pojęcie gospodarstwa domowego?

W żadnym akcie prawnym nie ma definicji legalnej gospodarstwa domowego. W związku z tym gmina podejmując uchwałę w sprawie stawki opłaty od gospodarstwa domowego może (a nawet p...

Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. a/ UCPG,  „Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie utrzyma...

Kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie zwłok dzikiego zwierzęcia z terenu prywatnej nieruchomości (łąka, ogród itp)? Jakie przepisy to regulują?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 UCPG, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają zbi...

Czy musi być utworzony stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów, czy też można jedynie wskazać „punkt mobilny”?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie definiuje pojęcia ‘punktów selektywnego zbierania odpadów’. Art. 3 ust. 2 pkt  5 UCPG nakłada na gminy obowiązek us...

Jeśli gmina nie posiada własnej jednostki budżetowej, czy może bez przetargu, we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów?

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 UCPG utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przy czym do zadań własnych gminy na...

Czy regulaminy uchwalone na potrzeby „nowego systemu”, do czasu jego wdrożenia będą mogły być w pełni realizowane?

Wedle art. 22 ust. 2 ustawy nowelizującej UCPG „regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do...

Półroczny okres przystosowania do nowego systemu

Oczywistym jest, że regulaminy uchwalone na potrzeby „nowego systemu”, do czasu jego wdrożenia (datą ostateczną jest 1 lipca 2013 r.), w pewnej części będą niejako bezprzed...

Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy

Wedle art. 22 ust. 2 ustawy nowelizującej UCPG „regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do...

Punkty zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Zgodnie z zapisem art. 3 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy „tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób ...

Jakie konsekwencje powinny grozić mieszkańcom, którzy deklarując segregowanie śmieci w rzeczywistości tego nie robią?

Obowiązek prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. W związk...

Mechanizmy kontroli tego, czy mieszkańcy którzy zadeklarowali segregację rzeczywiście to robią

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynika z ustawy o odpadach i dotyczy każdego, a nie tylko tych właścicieli, którzy zadeklarują, że będą segregować (bo chcą płaci...

Jaka kara grozi za prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów bez zezwolenia?

Zgodnie z art. 79b ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze pieniężnej do 10 000 zł. Karę tą ...

Na jak długi okres czasu można uzyskać zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych?

Zezwolenie to wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wydaje je wójt. « Powrót

Co stanie się w sytuacji, gdy prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmuje odpady komunalne zmieszane?

W sytuacji opisanej w pytaniu prowadzący instalację podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdą tonę odebranych w ten sposób odpadów. kare ta wymierza wojewódzki i...

Co stanie się w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wyposaży jej w odpowiednie pojemniki na odpady?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UCPG obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Naruszenie tego obowiązku stanowi wykrocz...

Czy termin podjęcia wymaganych uchwał wynosi również 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej UCPG rady gmin są obowiązane podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do dnia 1 stycznia 2013 r., u...

Jak zapisać w uchwale rady gminy, od kiedy będzie obowiązywał nowy regulamin?

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest aktem prawa miejscowego (art. 4 ust. 1 UCPG). Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest zaś ich ogłoszenia, ...

Czy gmina może egzekwować przestrzeganie przez mieszkańców gminy założeń nowego regulaminu?

Wedle art. 22 ust. 2 ustawy nowelizującej UCPG „regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do...

Czy dokonując wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych traci ważność zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych wydane przez Gminę?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej UCPG „przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy 

Kto powinien zaopiniować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 UCPG, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie g...

Jakich odpadów nie można składować?

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach zakazuje się składowania odpadów: występujących w postaci ciekłej, w tym ...

Czy punkt selektywnej zbiórki należy wyznaczyć dla każdej gminy w uchwale, a potem go zbudować do 1 lipca 2013r?

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 UCPG utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przy czym do zadań własnych gminy należy w sz...

Czy w świetle nowelizacji ustawy zakład może realizować zadania z zakresu ustalenia, poboru i windykacji opłaty?

Zgodnie z brzmieniem art. 6q UCPG, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,...

Czy pracownikiem, którego prezydent miasta może upoważnić do wydawania decyzji może być pracownik jednostki organizacyjnej innej niż urząd miasta?

Zgodnie z brzmieniem art. 6q UCPG, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,...

Jak prawnie przedstawia się sprawa wypowiedzenia dotychczas zawartych przez mieszkańców umów?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „właściciel nier...

Czy termin podjęcia uchwał jest równoznaczny z terminem ich wejścia w życie?

Uchwały rady gminy można podzielić na akty prawa miejscowego oraz inne uchwały. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ic...

Czy jednostka organizacyjna lub spółka gminna może wydawać decyzje administracyjne?

Kwestie związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych przez gminę szczegółowo reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Podstawowym organem wypo...

Czy gmina może zlecić windykację firmom zewnętrznym?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) nie reguluje problematyki trybu (sposobu) pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 1 UCPG ...

Czy zachodzi przesłanka zakazu stanowienia prawa miejscowego na terenie gminy przekazującej przez gminę przejmującą zadanie na podstawie Porozumienia?

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), dalej „USG”, przewiduje dwie możliwości współpracy między gminami w zakresie realizowania zada...

Czy w świetle przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji gmina może prowadzić egzekucję należności pieniężnych na terenie całego Porozumienia?

Zgodnie z art. 6p UCPG „w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub pr...

Czy w przypadku wdrożenia przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami można ustalić w przedmiotowej uchwale wcześniejszy termin zbierania deklaracji?

Art. 6n ust. 1 UCPG nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca stanowi, ...

W związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy można zastosować Vacatio legis?

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest aktem prawa miejscowego (art. 4 ust. 1 UCPG). Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest zaś ich ogłoszenia, ...

Czy gmina może żądać w deklaracji o wysokości opłat, podania przez właściciela nieruchomości danych osobowych wszystkich mieszkańców (czy jedynie ilości mieszkańców)?

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 6m ust. 1 UCPG, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracj...

Czy możliwe jest przekazanie całości zadań związanych z gospodarowaniem odpadami Związkowi Gmin?

Na wstępie zastrzec należy, iż poniższa odpowiedź opracowana została wyłącznie w oparciu o Statut Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, dalej „Statut”, dostępny na stronie i...

Czy w związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy można zastosować Vacatio legis?

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest aktem prawa miejscowego (art. 4 ust. 1 UCPG). Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest zaś ich ogłoszenia, ...

Czy żądanie złożenia deklaracji przez mieszkańców przed przetargiem jest uzasadnione, jeśli gmina nie zna faktycznej kwoty jaką będzie ponosić każdy mieszkaniec?

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 6m ust. 1 UCPG, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta mi...

Jakie wymagania powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 7 ust. 3 UCPG w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 UCPG, rada gminy obowiązana jest do określenia, w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełn...

Czy uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być wycofana z obiegu prawnego?

Na podstawie art. 1 pkt. 12 lit. a/ oraz b/ NOWELI uchylony został przepis art. 7 ust. 1 pkt. 1 UCPG stanowiący, iż na prowadzenia przez przedsiębiorców dział...

Czy uchwały dot. wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być podjęte w jednej z dwu niżej podanych kolejności?

Nie ma jednej jedynej „jedynie słusznej” kolejności podejmowania uchwał. Konstytucja gwarantuje gminom samodzielność. Wskazać należy na wstępie, iż zg...

Czy Rada Gminy będzie mogła określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Zgodnie z brzmieniem art. 6n ust. 1 UCPG rada gminy (…) określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ...

Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 4 UCPG nie zobowiązuje jednak mieszkańca do korzystania z dodatkowych usług gminy i uiszczania z tego tytułu dodatkowej opłaty. Wła...

Czy domki letniskowe, w których właściciele zamieszkują tylko w sezonie lub w weekendy powinno się traktować jako te nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy?

Jak jednoznacznie wskazuje się w piśmiennictwie, domki letniskowe, w których właściciele przebywają jedynie okazjonalnie stanowią należy kwalifikować jako nieruchomości, na k...

Czy przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lecz wykonują usługi w tym zakresie mają obowiązek składania kwartalnych sprawozdań?

Obowiązek sporządzania  kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1 UCPG, dotyczy wyłącznie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nie...

Czy władze gminy mogą zadanie własne o charakterze publicznym przekazać spółce i w jakim zakresie?

Nie wchodząc w szczegółowe rozważania dotyczące w/w problemu należy wskazać, że zgodnie z poglądem przyjętym w judykaturze (por. m.in

Czy Rada Gminy może zmienić stawkę opłat za gospodarowanie odpadami po przeprowadzeniu przez gminę przetargu i wyborze wykonawcy w terminie do 31.07.2013 r.?

Ustawa UCPG nie reguluje tego, jak często (czy też na jaki okres) może być wydawana uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpada...

Czy gmina powinna przejąć obowiązki odbioru odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości w gminie, gdyż w innym przypadku może zapłacić kary za niewykonanie obowiązków?

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 2 pkt. 7 UCPG do zadań gminy należy min. „zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i ...

Czy gmina może scedować egzekucję na inne podmioty gospodarcze?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) nie reguluje problematyki trybu (sposobu) pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 1 UCPG w...

Czym jest opłata wnoszona przez mieszkańca na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów - czy jest to opłata za świadczenie usługi, czy jest to opłata mająca charakter daniny publicznej?

Pojęcie daniny publicznej jest pojęciem szerszym niż pojecie opłaty. Wniosek taki wynika z analizy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadzaj...

Czy Gmina może zrezygnować z selektywnej zbiórki całkowicie?

W art. 3 ust. 2 pkt 5 UCPG wskazuje się, że „gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej na...

Jakie przepisy prawne stanowią, że zawarte umowy na odbiór odpadów wygasną z dniem 1 lipca 2013 roku z mocy prawa?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „właściciel nier...

Jaki rodzaj usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ustawodawca miał na myśli mówiąc o podjęciu uchwały na podstawie art. 6r ust. 4.?

Zgodnie z art. 6r ust. 4 UCPG rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodat...

Czy w deklaracji, którą będą wypełniać i składać mieszkańcy MUSI być podana stawka opłaty?

Zgodnie z art. 6n ust. 1  „rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, ...

Czy ustalając stawkę opłaty od gospodarstwa domowego możemy różnicować ją w zależności od ilości osób tworzących gospodarstwo?

Zgodnie z art. 6j ust. 2 UCPG „w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 [nieruchomości zamieszkałe], r...

Czy mieszkańcy gminy muszą samodzielnie wypowiadać firmom dotychczas odbierającym odpady umowy na odbiór śmieci czy same tracą ważność w związku z wejściem nowych przepisów?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „właściciel nier...

Czy zgodnie z zapisami dotyczącymi wejścia w życie ustawy o bateriach i akumulatorach regulaminy uchwalone przed 12 czerwca 2009r. utraciły z tym dniem moc wiążącą?

Art. 107 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) wprowadził zmiany w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porzą...

Czy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych będą obowiązywały po nowelizacji ustawy?

Zgodnie z art. 9 ust. 1b UCPG, w brzmieniu sprzed nowelizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości c...

Czy kierownik Zakładu Ochrony Środowiska będzie mógł wydawać w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami?

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile 

Czy powyższy zapis dotyczy wszystkich regulaminów nawet tych uchwalonych w 2005 roku?

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy nowelizującej UCPG „regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

W jakiej formie prawnej należy dokonać odmowy wpisu do rejestru, w przypadku kiedy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi?

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności go...

W jakiej formie dokonuje się wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne?

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności go...

Czy rejestr działalności regulowanej ma jakieś powiązanie z ewidencją działalności gospodarczej?

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności go...

Czy jeśli na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny i jednocześnie drugi budynek (niezamieszkały) na którym prowadzona jest działalność gospodarcza to jak należy traktować taką nieruchomość?

Z pytania nie wynika to wprost, ale wydaje się, że gmina zamierza podjąć lub już podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2 UCPG, czyli post...

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny za dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami?

Na wstępie należy wskazać w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących ...

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki na terenie gminy?

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 64 ustawy o samorządzie gminnym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Utwor...

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny, to czy gmina poniżej 10 tys. mieszkańców może zostać podzielona na sektory obejmujące swoim obszarem tereny różnych gmin w ramach terenu gospodarki odpadami objętego związkiem międzygminnym?

Zgodnie z art. 6d ust. 2 UCPG „w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów k...

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot organizuje przetargi dotyczące terenu danej gminy?

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 64 ustawy o samorządzie gminnym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Utwor...

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot pobiera opłaty na terenie gminy?

Na wstępie należy wskazać, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Prawa i obowiązki gmin uczestnicząc...

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot wydaje decyzje w związku z pobieraniem opłat na terenie gminy?

Na wstępie należy wskazać, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku gmin...

Czy zarządca będzie odpowiadał przed gminą za „zaniżanie danych” dla celów kalkulacji opłat przez członków wspólnoty?

Natomiast w kwestii odpowiedzialności „za zaniżanie” danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać, że wedle art. 2 ust. 3 UC...

Czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej składa deklarację „łączną, zbiorczą” dla wspólnoty do gminy?

Wedle art. 2 ust. 3 UCPG, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, 

Czy właściciel nieruchomości we własnym zakresie musi zadbać o rozwiązanie umowy z firmą wywozową?

Na wstępie należy wskazać, że wójt co do zasady nie wydaje decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzieje się to tylk...

Czy sołtysi mogą przyjmować deklaracje od mieszkańców i przekazywać gminie oraz przekazywać decyzje Urzędu Gminy mieszkańcom?

Zgodnie z art. 6n ust. 1 UCPG „Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określ...

Czy gminna musi ująć w systemie gospodarki odpadami odpady rozbiórkowe, gruz budowlany?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3 UCPG gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują wszyst...

Czy dla różnych sektorów gmina może przyjąć różne algorytmy naliczania opłat? Czy gmina może stosować różne wzory deklaracji i decyzji oraz różne stawki opłat za odbieranie odpadów w rożnych sektorach?

Uchwała rady gminy, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1 UCPG, tj. uchwała w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 UCPG metody ustalenia opłaty za gospodarow...

Czy dla gmin powyżej 10 tys. mieszkańców Urząd Gminy może podzielić teren gminy dla celów organizacji systemu gospodarki komunalnej na więcej niż dwa sektory?

W art. 6d ust. 2 UCPG wskazuje się, że „w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania ...

Czy przy braku zmian stawek opłat za odbiór odpadów na następny rok należy w następnym roku wydać i wysłać decyzję obowiązującą na następny rok?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać, że wójt (co do zasady) nie wydaje decyzji o wysokości opłaty za gospodarowan...

Czy w wypadku, kiedy w uchwale w gminie zostały zmienione stawki opłat za odbiór odpadów Urząd Gminy wydaje i wysyła nowe decyzje?

Wójt (co do zasady) nie wydaje decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których adresatami byliby właściciele nieruchomości zobowiązani do ponoszenia ...

W jaki sposób można przejąć, obowiązek wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości przez właściciela, przez gminę?

Art. 5 ust. 1 pkt 1 UCPG nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości. Skoro jest t...

Czy gmina musi wszystkie grupy odpadów odbierać w sposób selektywny?

W art. 3 ust. 2 pkt 5 UCPG wskazuje się, że „gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej na...

Czy odpady ulegające biodegradacji muszą być zbierane „u źródła”?

W art. 3 ust. 2 pkt 5 UCPG wskazuje się, że „gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Czy punkt selektywnej zbiórki odpadów musi znajdować się na terenie każdej Gminy?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 UCPG „gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

Czy punkt selektywnego zbierania odpadów ma być punktem stacjonarnym, czy też mogą to być mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów, które będą przemieszczały się po terenie miasta?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3 ust. 2 pkt  5 UCPG nakłada na gminy obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Jak ustalić wysokość opłaty za odbiór odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i remontowych?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 3 UCPG gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują wszys...

Czy przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne powinno je przekazywać do regionalnych instalacji czy obowiązek ten nastąpi dopiero po rozstrzygnięciu przetargów?

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz....

Czy uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki będzie podejmowana corocznie czy też na cały okres przetargowy?

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 UCPG, rada gminy, w drodze uchwały: dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j us...

Czy gmina może wpisać jako jedno z wymagań wyposażenie nieruchomości w pojemniki o określonych standardach w ramach oferty składanej przez firmę?

Art. 5 ust. 1 pkt 1 UCPG nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości. Brak jest w ustawie o utrzyman...

Co należy zrobić z umowami jeżeli po zmianie nowych przepisów gospodarstwa domowe mają być opodatkowane opłatą śmieciową na podstawie oświadczenia?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „właściciel nier...

Jakie uchwały należy podjąć przed ogłoszeniem przetargu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości?

Uchwały rad gmin które należy podjąć przed ogłoszeniem przetargu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości znajdują się pod adresem: 

Czy wymóg posiadania bazy magazynowo-transportowej będzie bezwzględnie wymagany w sytuacji gdy miasto posiada własną instalację?

Mając na uwadze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru...

Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lecz wykonują usługi w tym zakresie?

Zgodnie z art. 9b ust. 1 UCPG, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 ...

Czy umowy zawarte w dniu wejścia w życie nowelizacji UPCG wygasną automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., czy trzeba będzie je wypowiedzieć?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „właściciel nier...

Czy pobierana jest opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej?

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) stanowi, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidua...

Czy gmina może podać punk selektywnego gromadzenia odpadów jeżeli nie jest on własnością gminy?

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 UCPG utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przy czym do zadań własnych gminy należy w ...

Czy ceny w sprawie górnych stawek opłat muszą być ustalone uchwałą rady gminy?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012.391), dalej „UCPG”, rada gminy określa, w drodze uchwa...

Jak ustalić opłatę za sezonowe powstawanie odpadów komunalnych?

Art. 6k ust. 1 określa kryteria, które należy brać pod uwagę ustalając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi tu więc o nieruchomości objęte ...

W jaki sposób ustalana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli działek rekreacyjnych?

Wszystko zależy od tego, jakie nieruchomości uznamy za „nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”, a więc de facto od tego, kogo na gruncie nowego s...

Jakie są wymagane uzgodnienia w przypadku włączenia do jednego regionu gospodarowania odpadami gmin spoza województwa?

Trzeba odróżnić: możliwość przekazywania sobie zadań w trybie porozumień, zasięg wojewódzkich planów ...

W jaki sposób istnieje możliwość egzekwowania sprawozdań o odebranych odpadach w bieżącym roku od przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej?

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany sporządzać sprawozdania o których mowa w

Kto dokonuje kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Kontroli tej dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Stosuje się do niej przepisy art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na co przeznaczona jest uiszczana przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. podatek śmieciowy)?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowan...

Gdzie należy składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Miejsce i termin składania tych deklaracji zależy od decyzji gminy, bowiem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje w tym zakresie żadnych nakazów. Powy...

Kiedy możliwe jest nieskorzystanie z trybu przetargowego przy wyborze przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje tylko jedną taką sytuację. Dotyczy ona skorzystania z trybu zamówienia z wolnej reki. Zgodnie z art. 6f ust. 2 w/w u...

W jakich sytuacjach wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę?

Co do zasady wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala samodzielnie podmiot zobowiązany do jej uiszczenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od...

Kto ma obowiązek dbania o stan dna i linii brzegowej powierzchniowych wód śródlądowych oraz konserwacji lub remontu budowli regulacyjnych zapewniających swobodny przepływ wód i lodów?

Wskazane wyżej obowiązki obciążają właściciela wód. Jednakże zakłady wprowadzające ścieki do wód albo w inny sposób przyczyniające się do wzrostu kosztów utrzymania t...

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia nas...

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach prowadzących punkty zbierania odpadów metalowych?

Zgodnie z art. 43a ustawy o odpadach na prowadzących punkty zbierania odpadów metalowych przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami (z wyjąt...

Co powinna określać specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu na obieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Zgodnie z art. 6d ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy określić w szczególności:  

Co grozi podmiotowi odbierającemu odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej?

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego z pu...

Czy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości konieczne jest uzyskanie zezwolenia?

Nie. Zgodnie z art. 9b ust. 1 w związku z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel...

Czy wysokość opłaty za wywóz śmieci zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość?

Niekoniecznie. Zgodnie bowiem z art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki op...

Jakie postanowienia powinna zawierać uchwała rady gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych?

Uchwała rady gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powinna w szczególności określać:

Czy segregując odpady mieszkaniec gminy zapłaci mniej za ich wywóz?

Zgodnie z brzmieniem art. 6k. ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli od...

Na kim ciąży obowiązek uprzątnięcia z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń?

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ut...

Jak należy ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także określenia stawki takiej...

Czy regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogą być tworzone przez konsorcja?

Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do: